Informacja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) czytaj wiecej...

Forum oazy poznańskiej

Forum dla wszystkich, którzy czują się związani z Ruchem Światło-Życie archidiecezji poznańskiej.

Nie jesteś zalogowany.

#1 2009-09-17 17:25:56

oazowiczka z Mor?ga
Miasto: Mor?g/Lidzbark Warmi?ski
Parafia: B?ogos?awionego Micha?a Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Wyja?nienie Teologiczne

Prosz? Pomoc W Wyja?nieniu Teologicznie Wspólnota Wierz?cych w Chrystusa Mam T? Prace Na jutro a Teologicznie Nie umiem Wyt?umaczy? A Jest mi To bardzo Potrzebne Bo jutro Mam Test Z Religii W?asnie z tego tematu


" Nawracajcie Si? I wierzcie W Ewangeli? Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#2 2009-09-17 22:07:37

Ks. Pawe?
Miasto: Pozna? - Pi?tkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Mo?e konspekt katechezy si? przyda.

TEMAT: KO?CIÓ? WSPÓLNOT? LUDZI W DRODZE DO BOGA.

Cele operacyjne:
-    wiadomo?ci – ucze? wie, co to jest Ko?ció?, którego sam jest cz?onkiem
-    umiej?tno?ci – ucze? potrafi okre?li? postawy wynikaj?ce z faktu bycia cz?onkiem Ko?cio?a
-    postawa – ucze? podejmuje obowi?zki cz?onka Ko?cio?a

Metody i ?rodki dydaktyczne
-    metoda podaj?ca, praca w grupach, pogadanka, analiza tekstu,
-    tablica, kartki papieru, Pismo ?wi?te, kredki, podr?cznik

MODLITWA
- „Duchu ?wi?ty”

PRZYWITANIE UCZNIÓW

SPRAWDZENIE OBECNO?CI

PRZYPOMNIENIE WIADOMO?CI

WPROWADZENIE
1.    Krytyka Ko?cio?a – krytyk? mnie samego
-    Co jest powodem krytyki, ataków i ?artów z Ko?cio?a?
2.    Postawa: Jezus – tak, Ko?ció? – nie (?wiadectwo)
3.    Krytyka cz?sto wynika z braku zrozumienia czym jest Ko?ció?, kto da? mu pocz?tek i w jaki celu zosta? za?o?ony.

ROZWINI?CIE
1.    Czym jest dla mnie Ko?ció??
-    praca w grupach – przy ha?le Ko?ció? wypisywane okre?lenia
-    zapis pracy i omówienie
2.    Odszukanie prawdy o Ko?ciele na kartach Biblii
-    Dz 2,42-47; 4, 32-35
-    Co wynika z tych tekstów, jaki obraz Ko?cio?a przedstawiaj??
3.    Ko?ció? jako wspólnota
-    jak? wspólnot? tworzy Ko?ció??
-    jakie mniejsze wspólnoty tworz? Ko?ció??
-    schematyczny zapis na tablicy

Ko?ció? – wspólnota

Eucharystyczna
Lokalna
Powszechna
4.    Moje miejsce w Ko?ciele
-    przez jaki sakrament zosta?em w??czony do Ko?cio?a
-    odczytanie fragmentu Hbr 10, 24-25
-    odszukanie postaw, do których zach?ca autor listu
-    dlaczego mamy troszczy? si? o siebie wzajemnie
-    sformu?owanie przes?ania p?yn?cego z Hbr

PODSUMOWANIE  - INTERIORYZACJA

1.    Ko?ció? to nie budynek, lecz wspólnota, któr? my tworzymy.
2.    Jestem odpowiedzialny za stan tej wspólnoty.
3.    Obrazowe ukazanie wspólnoty o mojej roli we wspólnocie – Ko?ciele – k??bek nici i budowanie paj?czyny

NOTATKA
1.    Tekst Dz 4,32
2.    „Ko?ció? to nie tylko dom, z kamienia i ze z?ota, Ko?ció? ?ywy i prawdziwy to jest serc wspólnota”
3.    We wspólnocie Ko?cio?a troszczymy si? o zbawienie w?asne i innych ludzi.

MODLITWA
- „Zdrowa? Maryjo”

Pozdrawiam


Jezus powiedzia?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?". Mt 11,28

Offline

 

#3 2009-09-17 22:16:21

Ks. Pawe?
Miasto: Pozna? - Pi?tkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Mo?e jeszcze ma?e dopowiedzenie i wskazówka - teologiczne wyja?nienie smile

CZYM JEST KOCIÓ??
•    nie mo?na zdefiniowa? Ko?cio?a jednym stwierdzeniem, jest on rzeczywisto?ci? bardzo z?o?on?.
•    Ko?ció? MISTERIUM: rzeczywisto?? Bosko-ludzka, mo?liwa do poznania jedynie przez wiar?
•    Poj?cie Ko?cio?a autorzy NT oddaj? u?ywaj?c dwóch terminów εκκλησια (eklezja) i κοινωνια (koinonia) zawieraj?ce w sobie wiele tre?ci, a wi?c:
A.    Ko?ció? eklezja - Spo?eczno?? wywo?anych. Ko?ció? jest spo?eczno?ci? ludzi wywo?anych, powo?anych przez Boga do ?wi?to?ci i zbawienia. W Ko?ciele ka?dy z osobna oddaje swoje ?ycie Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu ?wi?tym. Widzialnym znakiem tego jest chrzest.
B.    Ko?ció? koinonia  - wspólnota. Nast?pstwem do?wiadczenia „wywo?ania” przez Pana jest s?u?ba we wspólnocie. Ko?ció? jest wspólnot? wiary i mi?o?ci, prowadzon? przez Ducha  ?w. ku ostatecznemu wype?nieniu. Ta wspólnota mi?dzy lud?mi sprawia, ?e Ko?ció? jest SAKRAMENTEM- Sakrament – widzialny znak niewidzialnej rzeczywisto?ci, który sprawia to, co oznacza. Tu niewidzialna jedno?? w Duchu ?wi?tym staje si? widzialna w mi?uj?cej si? wspólnocie ludzi.
Oba te wymiary ukazuj? Ko?ció? na p?aszczy?nie wertykalnej (pionowej – relacji ka?dego cz?owieka z Bogiem)


Jezus powiedzia?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?". Mt 11,28

Offline

 

#4 2009-09-18 14:11:09

oazowiczka z Mor?ga
Miasto: Mor?g/Lidzbark Warmi?ski
Parafia: B?ogos?awionego Micha?a Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Dzi?kuje ksi?dzu bardzo ksi?dz  mi pomóg? dosta?am 6 bardzo dzi?kuje


" Nawracajcie Si? I wierzcie W Ewangeli? Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#5 2009-10-03 10:22:57

oazowiczka z Mor?ga
Miasto: Mor?g/Lidzbark Warmi?ski
Parafia: B?ogos?awionego Micha?a Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Prosz? o pomoc w streszczeniu z pisma ?wietego z dziejów apostolskich rozdia?u 2 od wersetu 1 do 13 I O Wyja?nieniu  Infoormacijj na temat Ducha ?wi?tego I Prosz? równie? o pomoc w odnalezieniu s?abo?ci ko?cio?a i Si?y ko?cio?a na religie jest mi to bardzo potrzebne jako praca domowa Bo Ogólnie musz? wyja?ni? temat lekcij taki jak " Si?a i s?abo?? Ko?cio?a"


" Nawracajcie Si? I wierzcie W Ewangeli? Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#6 2009-10-03 13:09:55

Ks. Pawe?
Miasto: Pozna? - Pi?tkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyja?nienie Teologiczne

WPROWADZENIE
Droga wiatru jest nam nieznana. Wiatr to rzeczywisto?? przekraczaj?ca cz?owieka, nieuchwytna w swoim pochodzeniu i d??eniu. Jego tajemnicza moc, podobnie jak si?a wody, ognia i ?ycia jest moc? Boga. W przekonaniu wierz?cego Izraelity wiatr by? w?a?nie „tchnieniem” Jahwe. Jako niewidoczny, ruchliwy uzmys?awia? tajemnicz? dzia?alno?? ukrytego Boga. Z obserwacji tego niewidzialnego i pot??nego wiatru zrodzi?o si? wyobra?enie „ducha Bo?ego”.
Objawienie ST nie zna tajemnicy Trójcy ?w., pierwsze i w?a?ciwe objawienie prawdy, ?e D. ?w. jest Osob? Bo??, znajdujemy na kartach NT i zawdzi?czamy j? Jezusowi. Jednak dla lepszego zrozumienia tych tajemnic trzeba nam si?ga? tak?e do tych tekstów ST, które ukazuj? nam prawd? o Jedynym, przekraczaj?cym wszystko Jahwe – Stwórcy, Zbawcy i U?wi?cicielu.
O D. ?w. jako trzeciej Osobie Trójcy ?w. mówi si? dzisiaj stosunkowo niewiele. By? mo?e jest to spowodowane trudno?ciami werbalnymi. Jeste?my w stanie j?zykiem antropomorficznym uchwyci? rysy Ojca i Syna, tymczasem Ducha nie da si? skojarzy? z ?adn? ludzk? postaci?. Mimo to D. ?w. nie jest ani wi?cej, ani mniej tajemniczy od Ojca i Syna. Przypomina On nam jednak w sposób bardziej bezwzgl?dny, ?e Bóg jest Tajemnic?.

ROZWINI?CIE
1. Imi? w?asne D. ?w. oraz poj?cie „Duch”:
- „Duch ?wi?ty” jest imieniem w?asnym Tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwa?? wraz z Ojcem i Synem. Imi? to okre?la Jego rol? w Trójcy ?w., w Ko?ciele, w ?wiecie i w cz?owieku. On jest Duchem, poniewa? uduchowia, i jest ?wi?ty, poniewa? u?wi?ca.
- Poj?cie „Duch” jest t?umaczeniem hebr. ruah, gr. pneuma, które oznacza: „duch”, „wiatr”, „dusza” , „tchnienie”, „dech”, „oddech”.
Podstawowym t?umaczeniem terminu ruah jest s?owo „tchnienie”. Rozumiano je jako jak?? rzeczywisto?? dynamiczn?, si?? która popycha do dzia?ania, moc ?yciow?. Ruah wprawia powietrze w ruch – wieje wiatr. Kiedy Bóg dzia?a, cz?sto w?a?nie zaczyna dzia?a? poprzez swoje ruah. Ju? od pierwszych swoich wersetów Ksi?ga Rodzaju mówi o dominuj?cej roli ruah Adonai (Jahwe), która w pewnym sensie okrywa sob? ?wiat, by wy?oni? z pierwotnego chaosu ca?e stworzenie – gdy Bóg stwarza? niebo i ziemi?, ruah Jahwe unosi? si? nad bezmiarem wód (Rdz 1,2: Duch Jahwe unosi? si? nad wodami). Inne: Ps 33,6: Przez s?owo Pana powsta?y niebiosa i wszystkie ich zast?py przez tchnienie ust Jego.
„Tchnienie” wprawia tak?e w ruch cz?owieka – ?yje on i dzia?a. Umarli, wyschni?te ko?ci nie maj? w sobie ducha. Z jednej strony ruah oznacza oddech wydobywaj?cy si? z nozdrzy wszelkiego cia?a, posiadaj?cego „tchnienie ?ycia”, z drugiej si?? ?yciow? przejawiaj?c? si? w my?lach, uczuciach i nami?tno?ciach. Oddech cz?owieka to tchnienie Boga przechodz?ce przez ludzkie nozdrza. Bóg wk?ada w owe nozdrza dech ?ycia czyni?c z niego istot? ?yw?. Bóg daje ?ycie przekazuj?c swoje ruah ludzkiej istocie; zabieraj?c ducha ?ycie to zabiera (Rdz 2,7: Pan Bóg ulepi? cz?owieka z prochu ziemi i tchn?? w jego nozdrza tchnienie ?ycia, wskutek czego sta? si? cz?owiek istot? ?yw?).
Boskie ruah jawi si? wi?c najpierw jako moc Bo?a, która porz?dkowa?a pierwotny zam?t, jest dynamizmem stwórczym, tkwi u pocz?tków wszelkiego bytu, ruchu i ?ycia. Bez niego nie by?oby ani istnienia ani ?ycia.
Dalej jawi si? jako moc sprawiaj?ca przemian? religijno – moraln? cz?owieka (Ps 51), udziela uzdolnie? królom i prorokom, jest przewodnikiem Ludu Bo?ego. Dawc? ruah jest zawsze Bóg.
Jezus równie? pos?ugiwa? si? obrazem wiatru. By wyja?ni? np. Nikodemowi sposób, w jaki dzia?a Duch ?wi?ty, porównuje Go do wiatru (J 3,8: Wiatr wieje tam, gdzie chce […]. Tak jest z ka?dym, który narodzi? si? z Ducha). 

2. Dzia?anie D. ?w. w ziemskim pos?annictwie Jezusa
Teksty nowotestamentalne ukazuj? D. ?w. jako Osob?, wymieniaj? Go razem i na równi z Ojcem i Synem, a Jego dzia?anie przedstawiaj? szczególnie w ?yciu i pos?annictwie Jezusa:
- wi?? Jezusa z D. ?w. widoczna jest od samego pocz?tku Jego ?ycia ziemskiego: dziewicze pocz?cie Jezusa przez Maryj? za przyczyn? Ducha ?w. (D. ?w. zst?pi na ciebie... – ?k 1,35);
- D. ?w. pojawia si? w czasie chrztu Jezusa i objawia Go jako Mesjasza (Ten jest mój Syn umi?owany, w którym mam upodobanie – Mt 3,17);
- ca?ym swym post?powaniem Jezus ukazuje dzia?aj?cego w Nim D. ?w. (g?oszenie nauki, cuda, etc.);
- Jego moc? wyrzuca z?e Duchy;
- Jezus ?yje w Duchu, posiada Go w pe?ni, a D. ?w. jest w Nim;
- obiecuje uczniom D. ?w., który przyjdzie i zajmie Jego miejsce jako Pocieszyciel (Jezus b?dzie nadal obecny na ziemi, ale nie w ciele, lecz w swoim Duchu);

3. D. ?w. w tajemnicy Ko?cio?a 
- Jezus Zmartwychwsta?y po wniebowst?pieniu jest ?ród?em Ducha, nape?nia Nim Aposto?ów jako darem Bo?ym, zsy?a Go w dniu Pi??dziesi?tnicy swojemu Ko?cio?owi (Dz 2,32-33);
- pos?annictwo D. ?w. polega teraz na przypominaniu wszystkiego, co mówi? i czyni? Jezus, by prowadzi? do pe?nej prawdy;
- w D. ?w. Jezus jest trwale obecny w Ko?ciele i w ?wiecie;
- to Duch sprawia, ?e w Ko?ciele ponawiane s? czyny Jezusa, ?e g?osi si? nauk? Jezusa, ?e powtarzane s? Jego modlitwy, ?e nadal dokonuje si? dzi?kczynne „?amanie chleba”;
- D. ?w. o?ywia i jednoczy Ko?ció?, rodzi wiar? i rozwija ?ycie nadprzyrodzone w wiernych, uczy modlitwy, kieruje misjami, dzia?a w urz?dach K-?a, jest inspiratorem kultu liturgicznego, jest dawc? wielorakich darów.

4. Dary i charyzmaty D. ?w.:
- Wraz z ?ask? u?wi?caj?c? cz?owiek otrzymuje dary Ducha ?wi?tego. To On sprawuje w cz?owieku specjalne pos?annictwo, u?wi?ca cz?owieka. O tym, ?e otrzymujemy dary D. ?w. mówi S i NT.
•    Dary:
- Dar Ducha ?wi?tego jest to nadprzyrodzony dar, który dysponuje ka?dego cz?owieka do bezpo?redniego pos?usze?stwa natchnieniom Ducha ?wi?tego.
- Zazwyczaj darów D. ?w. wymienia si? 7 (na bazie tekstu Iz 11,2: I spocznie na niej Duch Pa?ski, duch m?dro?ci i rozumu, duch rady i m?stwa, duch wiedzy i boja?ni Pa?skiej). Jest ich jednak na pewno wi?cej, za? w sensie ?ci?le teologicznym dzielimy je na: dar m?dro?ci, rozumu, rady, m?stwa, umiej?tno?ci, pobo?no?ci, boja?ni Bo?ej.
•    Charyzmaty:
- Charyzmat (gr. charisma) oznacza dar Ducha ?wi?tego udzielany wybranym osobom w celu wype?niania okre?lonej s?u?by we wspólnocie Ludu Bo?ego.
- wyst?puj? w rozmaitej postaci, np.: proroctwo, przepowiadanie (m?dro?? s?owa), o?wiecenie (umiej?tno?? poznawania), widzenie, uzdrawianie, czynienie cudów, mówienie ró?nymi j?zykami (tzw. glossolalia), t?umaczenie j?zyków, rozpoznawanie duchów (por. 1Kor 12,4-11.27-13,13)
- za najwy?szy jednak charyzmat uwa?a ?w. Pawe? mi?o??;

•    Ró?nice mi?dzy darami a charyzmatami D. ?w.:

7 darów   
1.    s? dla u?wi?cenia konkretnego cz?owieka, dla jego w?asnego u?wi?cenia
2.    s? sta?e i dawane zawsze z ?ask? u?wi?caj?c?   

charyzmaty
1.    s? równie? dane konkretnemu cz?owiekowi, ale dla dobra innych
2.    mog? by? sta?e lub czasowe, dane na pewien okres czasu

5. Owoce dzia?ania Ducha: mi?o??, rado??, pokój, cierpliwo??, uprzejmo??, dobro?, wierno??, ?agodno??, opanowanie (por. Ga 5,22).

6. Dla wyra?enia tajemnicy D. ?w. pos?ugujemy si? ró?nymi symbolami:
•    OGIE? (j?zyki jakby z ognia) – Co? jakby ogie? zst?puje na Aposto?ów w dniu Zes?ania Ducha ?wi?tego w Wieczerniku (Dz 2,3-4). Ogie? oczyszcza, wypala. Oddziela z?oto od tego wszystkiego, co nim nie jest. Ogie? ogrzewa, czyli stwarza atmosfer? ciep?a, potrzebn? dla ?ycia. Ogie? o?wieca, a ?wiat?o jest potrzebne do ?ycia. D. ?w. nas oczyszcza, ogrzewa, o?wieca. Jezus mówi?: „Przyszed?em rzuci? ogie? na ziemi?, i jak?e bardzo pragn?, ?eby on ju? zap?on??” (?k 12,49).
•    WODA – symbolika wody oznacza dzia?anie D. ?w. w sakramencie chrztu (nowe narodzenie do ?ycia Bo?ego); „ochrzczeni w jednym Duchu”, „napojeni jednym duchem”.
•    NAMASZCZENIE OLEJEM – oznacza D. ?w.; we wtajemniczeniu chrze?cija?skim jest ono znakiem sakramentalnym bierzmowania („Przyjmij znami? D. ?w.”). Jezus zosta? namaszczony D. ?w. (Chrystus = hebr. Mesjasz – oznacza „namaszczony” D. ?w.).
•    OB?OK I ?WIAT?O – symbole nieroz??czne w objawieniach D. ?w. (Moj?esz na Górze Synaj, podczas w?drówki na pustyni, D. ?w. zst?puje na Maryj?, na Górze Przemienienia, w czasie wniebowst?pienia Jezusa).
•    PIECZ?? – bliski symbolowi namaszczenia; obraz piecz?ci wskazuje na niezatarte znami? namaszczenia D. ?w. w sakramentach chrztu, bierzmowania i kap?a?stwa, dla podkre?lenia ich specjalnego „charakteru” – nie mog? by? powtarzane).
•    GO??BICA – D. ?w. jakby go??bica zst?puje na Jezusa podczas Jego chrztu w Jordanie. Go??bica jest uosobieniem ?agodno?ci i pokoju. W Ksi?dze Rodzaju pojawia si? jako znak pojednania Boga z ziemi? (historia Noego), przekl?t? z powodu grzechu. Symbol pojednania, pokoju. D. ?w. równie? przychodzi po to, aby jedna?, wznosi? pokój i w sposób twórczy jednoczy? ludzi prawdziw? mi?o?ci?. Symbol go??bicy na oznaczenie D. ?w. znany w ikonografii.
•    WICHER – patrz wy?ej

7. Jest ?ród?em wszelkiego u?wi?cenia - dzia?anie Ducha ?wi?tego w sakramentach:
Duch ?wi?ty u?wi?ca nas w sposób szczególny przez sakramenty, w których otrzymujemy ?ask? Bo??. Chrzest daje nam ?ycie Bo?e i czyni „?wi?tyni? Ducha ?wi?tego" (IKor 3,16).W bierzmowaniu Duch ?wi?ty uzdalnia nas i umacnia do wype?nienia woli Bo?ej. We Mszy ?w. Duch ?wi?ty jest sprawc? przeistoczenia chleba i wina w Cia?o i Krew Chrystusa. W sakramencie kap?a?stwa jest sprawc? konsekracji kap?a?skiej czy biskupiej. Równie? w sakramencie pokuty w?adza odpuszczania grzechów zak?ada i w??cza dzia?anie Ducha ?wi?tego. Sakrament ma??e?stwa to niewyczerpane ?ród?o mi?o?ci, której dawc? jest Duch ?wi?ty. Sakrament ma??e?stwa poprzedza hymn do Ducha. W sakramencie namaszczenia chorych On jest Moc?, któr? Bóg obdarza cierpi?cych na duszy i na ciele.

PODSUMOWANIE
To nie tylko kiedy? na zgromadzonych w Wieczerniku zst?pi? D. ?w. On mo?e zst?pi? na ka?dego z nas, tylko trzeba Go o to prosi?! On pomo?e zrozumie? czym jest dla ciebie ka?dy twój dobry czyn, ka?dy grzech, pomo?e ci wierzy?, modli? si?, kocha? Boga i bli?niego.

To jest Si?a Ko?cio?a, o s?abo?ci pó?niej, jak znajd? chwilk? czasu.


Jezus powiedzia?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?". Mt 11,28

Offline

 

#7 2009-10-03 14:43:41

oazowiczka z Mor?ga
Miasto: Mor?g/Lidzbark Warmi?ski
Parafia: B?ogos?awionego Micha?a Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Dzi?kuje Ksi?dzu Bardzo za pomoc


" Nawracajcie Si? I wierzcie W Ewangeli? Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#8 2009-10-03 16:37:59

Marysia_B
Miasto: Puszczykowo
Parafia: Maryi Królowej (Pozna?)
Rekolekcje: Animator
Posty: 24

Re: Wyja?nienie Teologiczne

A czy mo?e kto? by mi pomóg? (poda? jakie? wskazówki) co bym mog?a zawrze? w referacie na religi? na temat "Powo?anie i prostota odpowiedzi Maryji"...? opracuj? tekst z Ewangelii i co dalej...? zbytnio nie mam pomys?u o czym jeszcze pisa?


Kocham, wi?c nie musz? si? kry?.
Mog? z Tob? by?, mog? z Tob? by?, mog? z Tob? by?...smile

Offline

 

#9 2009-10-03 23:30:20

Ks. Pawe?
Miasto: Pozna? - Pi?tkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyja?nienie Teologiczne

A który tekst z Ewangelii opracowa?a??


Jezus powiedzia?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?". Mt 11,28

Offline

 

#10 2009-10-04 16:14:18

Marysia_B
Miasto: Puszczykowo
Parafia: Maryi Królowej (Pozna?)
Rekolekcje: Animator
Posty: 24

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Oczywi?cie mia?am na my?li tekst "Zwiastowanie Maryi" ?k 1, 26-38 smile


Kocham, wi?c nie musz? si? kry?.
Mog? z Tob? by?, mog? z Tob? by?, mog? z Tob? by?...smile

Offline

 

#11 2009-10-04 19:21:18

Ks. Pawe?
Miasto: Pozna? - Pi?tkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Marysiu, osobi?cie widzia?bym to mniej wi?cej tak:

WPROWADZENIE
Wyja?ni? znaczenie imienia Maryja: od s?owa mara – znaczy „by? pi?knym”, od egipskiego s?owa merijam – znaczy „ukochana przez Jahwe” lub „mi?uj?ca Boga”, wg ?w. Hieronima imi? to znaczy po prostu „pani”.
Wyja?ni?, Kim by?a Maryja, sk?d pochodzi?a itd….

ROZWINI?CIE
1.Wykorzysta? wszystkie fragmenty Ewangelii wspominaj?ce Maryj? po?rednio i bezpo?rednio (Jej imi? jest wymienione na kartach Pisma ?w. 19 razy).
2.Powi?za? wszystkie fragmenty ze sob?, tzn. pierwsze wypowiedziane przez Maryj? fiat (niech mi si? stanie) by?o pos?usze?stwem do ko?ca. Wielko?? powo?ania i prostota odpowiedzi Maryi. Pierwsze „TAK”  powiedziane Bogu by?o „TAK” przez ca?e Jej ?ycie. A wi?c „TAK” wobec Anio?a Gabriela (?k. 1), „TAK” wobec Józefa (Mt. 1 i ?k. 1), „TAK” wobec Ducha ?wi?tego(Mt. 1 i ?k. 1), „TAK” w spotkaniu z El?biet? (?k. 1), „TAK” wyra?one w Magnificat, „TAK” podczas narodzin Jezusa (Mt. 2 i ?k. 2), „TAK” przy ofiarowaniu Jezusa w ?wi?tyni i podczas proroctwa Symeona (?k. 2), „TAK” podczas ucieczki do Egiptu i przy powrocie do Nazaretu (Mt. 2), z dwunastoletnim Jezusem w ?wi?tyni (?k. 2), na weselu w Kanie Galilejskiej (J. 2), „TAK” w zatroskaniu o Jesusa w czasie Jego publicznej dzia?alno?ci (Mk. 3), „TAK” przy ?mierci Jezusa (J. 19) i w oczekiwaniu na Ducha ?wi?tego (Dz. 1)

PODSUMOWANIE
Czego uczy nas Maryja…? (mo?na nawi?za? do ka?dego fragmentu)
Tradycja widzi w Niej „now? Ew?” (Ap. 12), Matk? wszystkich wierz?cych (J. 19, 27)

Pozdrawiam


Jezus powiedzia?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?". Mt 11,28

Offline

 

#12 2009-10-04 19:59:49

Ks. Pawe?
Miasto: Pozna? - Pi?tkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Do Oazowiczki z Mor?ga

S?abo?ci? Ko?cio?a jest grzeszny cz?owiek, cz?owiek zamkni?ty na Ducha ?wi?tego.

1.Mo?na najpierw powiedzie?  sk?d si? wzi?? grzech (grzech pierworodny – ksi?ga Rodzaju).

2.Potem czym jest grzech.
Definicja grzechu:
Grzech jest to ?wiadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bo?ego lub ko?cielnego w rzeczy wa?nej.
Ta definicja dotyczy grzechu ci??kiego, inaczej ?miertelnego. Je?li zabraknie przy wykonywanym z?ym czynie ?wiadomo?ci, dobrowolno?ci lub rzeczy wa?nej, inaczej materii ci??kiej (czyli czego? z przykazania Bo?ego lub ko?cielnego) mówimy o grzechu powszednim.

3.Oprócz grzechu ci??kiego i lekkiego mamy jeszcze inne rodzaje grzechów (mo?na ka?dy opisa?)m. in.:
•    Pierworodny (o którym by?o wy?ej)
•    Przeciwko Duchowi ?wi?temu
•    Wo?aj?ce o pomst? do nieba
•    7 g?ównych
•    Cudzy

4. Przy opisie mo?na pos?u?y? si? np. Przypowie?ci? o Synu Marnotrawnym, losami Wie?y Babel, albo histori? Dawida i Batszeby.

5.Mo?na zako?czy? ca?o?? powi?zaniem Si?y Ko?cio?a ze s?abo?ci? – Duch ?wi?ty, który dzia?a w sakramencie pojednania, ?aska Bo?a, która podnosi cz?owieka.

?ycz? dobrej pracy


Jezus powiedzia?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?". Mt 11,28

Offline

 

#13 2009-10-05 15:27:33

oazowiczka z Mor?ga
Miasto: Mor?g/Lidzbark Warmi?ski
Parafia: B?ogos?awionego Micha?a Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Bardzo dzi?kuje Wczoraj do godziny 12 w nocy siedzia?am i pisa?am t? prace teraz jestem w szkole jak wróce to musz? jeszcze j? doko?czy? dzi?kuje ksi?dzu za pomoc


" Nawracajcie Si? I wierzcie W Ewangeli? Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

#14 2009-10-05 20:33:41

Marysia_B
Miasto: Puszczykowo
Parafia: Maryi Królowej (Pozna?)
Rekolekcje: Animator
Posty: 24

Re: Wyja?nienie Teologiczne

serdecznie dzi?kuj?, ksi??e Pawle smile ! Mysl?, ?e ten zarys mi du?o u?atwi prac? tongue
Pozdrawiam z wildeckiej parafii (ale.. pami?tam ksi?dza jako diakona...) smile smile


Kocham, wi?c nie musz? si? kry?.
Mog? z Tob? by?, mog? z Tob? by?, mog? z Tob? by?...smile

Offline

 

#15 2009-10-06 08:30:22

Ks. Pawe?
Miasto: Pozna? - Pi?tkowo
Parafia: Matki Odkupiciela
Rekolekcje: Dzieci Boże
Posty: 42

Re: Wyja?nienie Teologiczne

A, ju? teraz kojarz? ca?? rodzink?, super. Pozdrów wszystkich.


Jezus powiedzia?: "Przyjd?cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci??eni jeste?cie, a Ja was pokrzepi?". Mt 11,28

Offline

 

#16 2009-10-08 19:40:37

oazowiczka z Mor?ga
Miasto: Mor?g/Lidzbark Warmi?ski
Parafia: B?ogos?awionego Micha?a Kozala
Rekolekcje: ONŻ I°
Posty: 241
Serwis

Re: Wyja?nienie Teologiczne

Dzi?kuje Ksi?dzu bardzo jeszcze niewiem co dosta?am Ale czekam na odpowied? i ocene ksi?dza który mnie uczy religii czyli ks macieja


" Nawracajcie Si? I wierzcie W Ewangeli? Bo Bliskie Jest Królestwo Niebieskie"

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson