Informacja

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) czytaj wiecej...

Forum oazy poznańskiej

Forum dla wszystkich, którzy czują się związani z Ruchem Światło-Życie archidiecezji poznańskiej.

Nie jesteś zalogowany.

#1 2008-09-20 17:44:44

angie
Parafia:
Rekolekcje: Nie podano
Posty: 8

msza ?lubna za niedzieln?

mam nie?cis?e informacje dotycz?ce spe?nienia obowi?zku uczestnictwa we mszy niedzielnej na mszy ?lubnej.
jeden z pozna?skich proboszczów uwa?a ?e msza ?lubna wa?na jest za niedzieln? od godziny 13, wikary twierdzi ?e od 16 a nieszpory zaczynaj? si? najwcze?niej o 15...
w zwi?zku z tym ma problem jak? wersje przyj?? bo do obu kap?anów mam zaufanie.

Jak wy sobie radzicie z tak? kwesti??

Offline

 

#2 2008-09-20 19:07:38

AJot
Miasto: Pozna?
Parafia: Naj?wi?tszej Bogarodzicy Maryi
Rekolekcje: Animator
Posty: 249

Re: msza ?lubna za niedzieln?

Przede wszystkim to nie jest wa?ne czy to Msza ?w. ?lubna czy nie?lubna krzywy

Po Soborze Watyka?skim II Ko?ció? w pewien sposób wróci? do staro?ytnego sposobu liczenia czasu – od zachodu s?o?ca do zachodu. W ten sposób w obecnym Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. przywrócono to, co istnia?o w Staro?ytno?ci, mianowicie mo?liwo?? sprawowania niedzielnej Eucharystii w sobot? wieczór. W ogóle w Staro?ytno?ci nie znano Eucharystii w niedziel? (w naszym rozumieniu niedzieli od 12 w nocy do 12). W pierwszych wiekach Ko?cio?a Eucharysti? sprawowano zawsze w nocy z soboty na niedziel?. By?o to podyktowane równie? wzgl?dami praktycznymi. Przecie? chrze?cijanie byli prze?ladowani, niewolnicy mogli i?? na Eucharysti? dopiero po zako?czeniu swoich codziennych zaj?? itd. Drugi powód – o wiele wa?niejszy – przej?cie Chrystusa ze ?mierci do ?ycia dokona?o si? w nocy z soboty na niedziel? wielkanocn?. O poranku wielkanocnym Chrystusa w grobie ju? nie ma. Dlatego chrze?cijanie sprawowali „Pasch? Pana” w nocy, aby ko?czy? j? o poranku. Zreszt? Mszy ?w. trwa?a dosy? d?ugo – najcz??ciej kilka godzin. Przesuni?cie Eucharystii na poranek niedzielny dokona?o si? dopiero po 321 roku, kiedy to Konstantyn Wielki ustanowi? niedziel? dniem wolnym od pracy.

Tyle historii. Obecne przepisy dotycz?ce spe?nienia obowi?zku niedzielnej Mszy ?w. zawarte s? w kanonie 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kanon brzmi w ten sposób: § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy ?wi?tej czyni zado?? ten, kto bierze w niej udzia?, gdziekolwiek jest odprawiana w obrz?dku katolickim, b?d? w sam dzie? ?wi?teczny, b?d? te? wieczorem dnia poprzedzaj?cego.

Kanon nie wprowadza ?adnych zastrze?e?, ?e musi to by? Msza ?w. sprawowana wed?ug formularza niedzielnego, ?e musz? by? ku temu jakie? racje, np. niemo?no?? uczestniczenia we Mszy ?w. w sam? niedziel?. Niestety, dosy? cz?sto duszpasterze próbuj? narzuca? tak? interpretacj?, która jednak nie jest s?uszna.

Tak wi?c wierny jest tutaj zupe?nie wolny w wyborze Mszy ?w., w której chce uczestniczy?. Ka?da Msza ?w. w sobot? po po?udniu spe?nia wymagania postawione przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Mo?e to by? Msza ?w. wed?ug formularza niedzielnego, ale mo?e to by? równie? Msza z formularza sobotniego, ?lubnego, pogrzebowego, chrzcielnego, czy jakiegokolwiek innego. Jedyny warunek, ?e musi to by? Msza ?w. w sobotnie popo?udnie. Równie? powody s? tutaj nieistotne. Wierny mo?e wybra? t? Msz? ?w. z czystego „lenistwa”.

Próby ograniczania tutaj wiernych wynikaj? niestety z niezrozumienia samej idei Mszy ?w. sobotniej. Nie jest to dodatkowe danie wiernym mo?liwo?ci spe?nienia ich obowi?zku, ale powody s? g??boko teologiczne.

Z powa?aniem

ks. Aleksander Sobczak
doktor prawa kanonicznego,
adiunkt w Zak?adzie Prawa Kanonicznego Wydzia?u Teologicznego UAM

za: http://mateusz.pl/pow/040603.htm

Ten "wieczór" to po godz 16. Tak zawsze mi mówiono od kiedy taka mo?liwo?c jest. Tzn. nie jestem w stanie znale?? w tym momencie dokumentu Episkopatu - to zosta?o wprowadzone w latach 80. i mój m?z mówi, ?e wtedy by?o to wyja?nione (a on takie rzeczy pami?ta). Niemniej znalazam te? w innych miejscach mow? o tym, ?e - trywializujac nieco - "niedziela liczy si? od 16 w sobot?".  (Mnie te? te nieszpory o 15 do tego nie pasuj?, ale zasadniczo to "inna bajka").


Jr 29, 11 big_smile

Offline

 

#3 2008-09-20 20:30:41

angie
Parafia:
Rekolekcje: Nie podano
Posty: 8

Re: msza ?lubna za niedzieln?

No to ciekawe sk?d takie rozbie?no?ci w informacji nawet u ksi??y-kole?ance która za?atwia?a ?lub ksi?dz powiedzia? ?e o 15.30 b?dzie za niedziele bo zasad? jest ?e od 13 tak jest...hmm

Offline

 

#4 2008-09-21 00:14:44

AJot
Miasto: Pozna?
Parafia: Naj?wi?tszej Bogarodzicy Maryi
Rekolekcje: Animator
Posty: 249

Re: msza ?lubna za niedzieln?

No wiesz, ta 13 to dla mnie co najmniej co? dziwnego. Zw?aszcza, ze my ?lub mielismy o 14 i by?o oczywiste, ?e ta msza ?w, nie jest wype?lnieniem obowi?zku niedzielnego.

Sk?din?d to takie do?? dziwne patrzenie przez pryzmat litery prawa, a nie ducha.

A ksi??a - z ca?ym szacunkiem, ale ró?ne kiksy (w najlepszej wierze!) zdarzaj? si? wszystkim ludziom i ksi??a nie s? od nich wolni. I tu by mo?na mno?y? ró?ne przyklady ;]

Niemniej mo?e ktos wie gdzie znale?c t? godzin? wyznaczaj?c? wieczór?


Jr 29, 11 big_smile

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson