O kręgu … nie tylko diecezjalnym

W 26 punkcie „Zasad Domowego Kościoła” możemy przeczytać: „Za DK w diecezji odpowiada para diecezjalna, której doradcą duchowym jest ksiądz moderator diecezjalny DK. Wspólnie z parami rejonowymi tworzą oni krąg diecezjalny. Krąg ten może być poszerzony o małżeństwa reprezentujące diakonie specjalistyczne”. W archidiecezji poznańskiej do kręgu diecezjalnego, oprócz pary diecezjalnej oraz moderatora diecezjalnego DK, należy 12 par rejonowych oraz małżeństwo pełniące posługę skarbników diecezjalnych.

Spotkania kręgu diecezjalnego odbywają się cztery razy w roku: na początku roku formacyjnego w połączeniu z Dniami Skupienia dla DK, w grudniu w ramach Dniach Wspólnoty, w marcu/kwietniu oraz w czerwcu (najczęściej w łączności z Dniem Wspólnoty). Podczas tych spotkań z jednej strony przyglądamy się pracy w poszczególnych kręgach, a z drugiej strony planujemy działania na najbliższe miesiące.

Podczas ostatniego kręgu diecezjalnego gościliśmy moderatora krajowego, ks. Andrzeja Wachowicza, który w części formacyjnej jeszcze raz nawiązał do treści listu pary krajowej oraz moderatora krajowego na temat miesięcznego spotkania kręgu. Warto w tym miejscu przytoczyć jego fragmenty, by świadomość rangi i przebiegu spotkania wzrastała wśród wszystkich członków:

„Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu” (List DK, nr 0). Spotkanie ma charakter formacyjno-modlitewny.
Każde spotkanie składa się z następujących części stałych, z których każda ma swój jasno określony cel.

Pierwsza część to DZIELENIE SIĘ ŻYCIEM
Celem tej części spotkania jest zawiązanie i budowanie wspólnoty. Dlatego też ta część rozpoczyna spotkanie w kręgu i nie można przenosić jej np. na koniec spotkania, jak to spotyka się w niektórych kręgach!
Dzielenie się swymi radościami i troskami rodzinnymi, zawodowymi, społecznymi i kościelnymi pozwala pogłębić więź wspólnoty i podejmować konkretne czyny wzajemnej pomocy.
Wspólny skromny posiłek o charakterze agapy ma być środkiem zbliżenia i wyrażenia braterskiej wspólnoty. „Ludzie nie wymyślili jeszcze nic lepszego niż wspólny posiłek, aby się zbierać i nawiązywać więź przyjaźni” (Statut END).

Kolejna część spotkania to MODLITWA (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym oraz rozważenie jednej tajemnicy różańca).
To chwila wspólnej refleksji kręgu jako wspólnoty nad słowem Bożym, które ma stać się pomocą do realizowania ideału wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zgodnie z Ewangelią.
Odpowiedzią na słowo Boże jest wspólna modlitwa kręgu, która jest środkiem głębszego porozumienia, duchowej jedności i uświadomienia sobie obecności Chrystusa.
Ta część spotkania kończy się modlitwą w intencjach podanych przez członków kręgu, podczas rozważania z Maryją i przez Maryję tajemnicy różańca.

Ostatnia część spotkania w kręgu to FORMACJA
Celem tej części spotkania jest podtrzymywanie i pogłębianie wiary. Ten cel realizowany jest poprzez dwa etapy:

–  DZIELENIE SIĘ W ATMOSFERZE MODLITWY REALIZACJĄ ZOBOWIĄZAŃ
Celem tej części jest dzielenie się ze wspólnotą swoim postępem w życiu duchowym. Każda para małżeńska ze szczerością stara się mówić o radościach i trudnościach związanych z wypełnianiem zobowiązań, które są środkami rozwoju życia duchowego. Jest to bardzo istotny punkt spotkania, gdyż od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw jak i całego kręgu, dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska.

–  OMÓWIENIE NOWEGO TEMATU.
Ta część ma na celu wymianę poglądów na określony i przygotowany wcześniej temat. Służy pogłębieniu wiary i jedności małżeńskiej, a przez to bardziej świadomemu wypełnianiu swojego powołania chrześcijańskiego w małżeństwie i rodzinie. Nie może to przybierać formy czysto teoretycznej i intelektualnej dyskusji o problemach ale ma być wspólnym szukaniem myśli i woli Bożej jako rozwiązania problemów wspólnoty rodzinnej.

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Spotkanie może być przeplatane śpiewem o treści dobranej do jego tematu lub okresu liturgicznego. Pod koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne kręgu i ruchu.
(na podstawie: Zasady DK p. 14 i 16)

Podczas ostatniego kręgu diecezjalnego podjęliśmy także refleksję na temat wskazań znajdujących się w liście sprzed roku, który zawierał prośbę o rozważne przemyślenie ilości spotkań. Jeszcze raz zastanowiliśmy się nad hierarchią spotkań oraz organizacją ich w rejonach i w diecezji.

Każde spotkanie kręgu diecezjalnego to nie tylko czas na podejmowanie rozmów dotyczących spraw organizacyjnych, ale także czas wspólnej modlitwy i dzielenia się słowem Bożym.

 

Kasia i Paweł Maciejewscy